Distribuce tepla Třinec a.s.
Distribuce tepla Třinec, a.s.
Máchova 1131
Třinec 739 61
IČ:       64609812
DIČ: CZ64609812
Tel: (+420) 558 333 526
       E-mail: dttas@seznam.cz
               ID dat.schránky: brqdqpf
(c) 2011 http://dttas.net.tvtrinec.cz/ | Vyrobilo Jeromy
Úsporný tarif

Vážení odběratelé.

Dle nařízení vlády č.262 a 263/2022 ze dne 24.srpna 2022 lze uplatnit nárok na příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.


Zde je k dispozici žádost o příspěvek k nařízení vlády ke stažení.
PŘÍSPĚVEK na úhradu nákladů za teplo.
Žádost o příspěvek (pdf)


Žádáme odběratele na úrovni - SVJ, majitele domu s byty apod. o vyplnění přiložené žádosti a tuto podepsanou písemnou žádost doručit na adresu dodavatele tepla, tedy Distribuci tepla Třinec, a.s. nejpozději do 30.11.2022.

Tiskopis by měl být podepsán předsedou výboru u SVJ, u bytových družstev předsedou představenstva.

Ze strany Distribuce tepla Třinec, a.s. budeme zasílat žádosti na své odběratele s výše uvedenou přílohou i elektronickou formou, dle kontaktů uvedených ve smlouvě o dodávce tepla. Zároveň spolupracujeme i se správci bytových fondů (SBD, CPI apod.), kteří mají podrobné informace a budou kontaktovat a informovat jednotlivá SVJ, která spravují.

Snažíme se v maximální možné míře zjednodušit a zefektivnit dosažitelnost toho příspěvku pro všechny naše odběratele.

Zde jsou možné způsoby zpětného doručení vyplněných žádosti, viz.výše.

- zašlete naskenovanou v elektronické podobě na e-mailovou adresu M.Janczova@dttas.cz, L.Cieslarova@dttas.cz
    (z hlediska věrohodnosti budou zohledněny jen ty přílohy, které budou zaslány z e-mailových adres ze smluv o dodávce tepla)
- zašlete do datové schránky Distribuce tepla Třinec, a.s. - brqdqpf
- předání v listinné podobě do sídla společnosti Máchova 1131 Třinec

Viz. paragraf 20 odst.2 nařízení vlády č. 263/2022 se k údajům předaným jiným způsobem nebude přihlížet.

Pokud k výše uvedeným způsobům doručení doložíte i svůj email, budeme verifikovat (potvrzovat) úspěšné přijetí žádosti o úsporný tarif.

Následně ze strany dodavatele tepla proběhnou tyto kroky.

Obdržené žádosti společnost Distribuce tepla Třinec, a.s. zaeviduje u operátora trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Poté společnost obdrží informaci o celkové platbě pro zohlednění příspěvku na teplo od operátora trhu.
Ministerstvo uhradí operátorovi trhu finanční prostředky na příspěvek na teplo po obdržení finančních prostředků od ministerstva uhradí finanční prostředky držiteli licence na výrobu a rozvod tepelné energie (společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s.). Společnost je poté povinna zohlednit příspěvek na teplo v nejbližších zálohových platbách.

Případně změny, či upřesnění z hlediska legislativy pečlivě sledujeme a budeme Vás zde samozřejmě informovat.

Děkujeme za spolupráci.